Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837040
od 07 stycznia 2005Zamówienia publiczne » Rozstrzygnięte » Ogłoszenia 2004 r.

Międzyrzecz, dnia  31.12.2003r.

Nr sprawy ZDP-SDiM-4200/ 42 /2003

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 

1. Zamawiający:  Zarząd  Dróg  Powiatowych

                           ul. Słoneczna 24

                           66-300  Międzyrzecz     tel./fax.  (095)7421988

 

2.  Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późn. zmianami) na:

Świadczenie robót ogólnobudowlanych przy bieżącym utrzymaniu dróg z wykorzystaniem własnego sprzętu na terenie działania Obwodu Drogowego w Trzcielu .

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do dnia  31.12.2005r.  (2 lata)

 

4.  Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją i będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 

5.  Formularz zawierający Istotne Warunki Zamówienia można odebrać osobiście w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24  pok. 2.

Kontakt telefoniczny w sprawie przetargu : Krzysztof Kliman tel. (095) 742 19 88 ; (095) 742 24 94  - od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 .

       

6.  Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w  Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24, pokój nr 5.

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna musi posiadać adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej nieważności. Koperta powinna być oznaczona: 

„Oferta na świadczenie robót ogólnobudowlanych przy bieżącym utrzymaniu dróg z wykorzystaniem własnego sprzętu na terenie działania Obwodu Drogowego w Trzcielu

„Nie otwierać przed 09.01.2004r. godz. 1015

 

7. Termin składania ofert upływa:   09.01.2004r. o godz. 10.00.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu,

    ul. Słoneczna 24, pokój Nr 2 w dniu 09.01.2004r. o godz. 1015

 

9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :      cena          100%

 

10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 19; spełniający warunki określone w art. 22 ustawy o  zamówieniach publicznych oraz wymagania Istotnych Warunków Zamówienia :

-         posiadać samochód osobowo-towarowy do przewozu  7 osób w wydzielonej kabinie pasażerskiej o ładowności 1,5 t na skrzyni ładunkowej,

-         posiadać przyczepę o ładowności min. 1,0 t do w/w samochodu, która służy do przewozu walca drogowego.

 

Zamawiający nie będzie wymagać od oferentów wniesienia wadium.

 


 

Międzyrzecz, dnia  16.02.2004r.

Nr sprawy ZDP-SAF/1/2004

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 

1. Zamawiający:  Zarząd  Dróg  Powiatowych

                           ul. Słoneczna 24

                           66-300  Międzyrzecz   tel./fax.  (095)7421988 , (095)7422494

 

2.  Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późn. zmianami) na:

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, rabunkiem lub zniszczeniem obiektów i sprzętu oraz materiału na terenie Obwodu Drogowego w Trzcielu .

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:   od 01.04.2004r. do 31.03.2006r.  (2 lata)

 

4.  Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją i będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 

5.  Formularz zawierający Istotne Warunki Zamówienia można odebrać osobiście w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24  pok. 2.

Kontakt telefoniczny w sprawie przetargu : Waldemar Lemańczyk tel. (095) 742 19 88 ; (095) 742 24 94  - od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 .

       

6.  Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w  Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24, pokój nr 5.

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna musi posiadać adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej nieważności. Koperta powinna być oznaczona: 

„Oferta na ochronę mienia na terenie Obwodu Drogowego w Trzcielu” oraz „Nie otwierać przed 3 marca 2004r. godz. 1015

 

7. Termin składania ofert upływa:   3 marca 2004r. o godz. 10.00.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu,

    ul. Słoneczna 24, pokój Nr 2 w dniu 3 marca  2004r. o godz. 1015

 

9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :      cena          100%

 

10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 19; spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o  zamówieniach publicznych oraz wymagania Istotnych Warunków Zamówienia.

 

11. Zamawiający nie będzie wymagać od oferentów wniesienia wadium.

 


 

Międzyrzecz, dnia  9.03.2004r.

Nr sprawy ZDP-SDiM-4200/5/2004

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 

1. Zamawiający:  Zarząd  Dróg  Powiatowych

                           ul. Słoneczna 24

                           66-300  Międzyrzecz     tel./fax.:  (095)7421988, (095)7422494

                           e-mail :      zdpmiedzyrzecz@neostrada.pl

 

2.  Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) na:

„Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1341F na odcinku Chycina – Kursko , od km 6+261 do km 11+138 , długości 4,877 km”.

 

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do   30 czerwiec 2004r.

 

5.  Formularz zawierający Istotne Warunki Zamówienia można odebrać osobiście w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24  pok. 2.

Kontakt telefoniczny w sprawie przetargu : Waldemar Lemańczyk tel. (095) 742 19 88 ;

(095) 742 24 94  - od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 .

       

6.  Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w  Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24, pokój nr 5.

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna musi posiadać adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej nieważności. Koperta powinna być oznaczona: 

„Dokumentacja projektowa na drogę nr 1341F odc. Chycina – Kursko” oraz „Nie otwierać przed 26 marca 2004r. godz. 1215

 

7. Termin składania ofert upływa:   26 marca 2004r. o godz. 12.00.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu,

    ul. Słoneczna 24, pokój Nr 2 w dniu 26 marca  2004r. o godz. 1215

 

9. Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

 

10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :      cena          100%

 

11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 24; spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz wymagania Istotnych Warunków Zamówienia.

 

12. Zamawiający będzie wymagać od oferentów wniesienia wadium w wysokości 1600 zł, które należy wnieść w terminie do 26 marca 2004r. do godz. 1130 w jednej z wymaganych form w Istotnych Warunkach Zamówienia.

 

 


 

Międzyrzecz, dnia  25.03.2004r.

Nr sprawy ZDP-SDiM-4200/ 8 /2004

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 

1. Zamawiający:  Zarząd  Dróg  Powiatowych

                           ul. Słoneczna 24

                           66-300  Międzyrzecz      tel./fax.:  (095)7421988, (095)7422494

                           e-mail :      zdpmiedzyrzecz@neostrada.pl

 

2.  Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) na:

Profilowanie dróg gruntowych” (konserwacja bieżąca) - w ilości 195.080,00 m2.

Miejsce realizacji : drogi Powiatu Międzyrzeckiego.

 

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do   14 maja  2004r.

 

5.  Formularz zawierający Istotne Warunki Zamówienia można odebrać osobiście w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24  pok. 2.

Kontakt telefoniczny w sprawie przetargu : Waldemar Lemańczyk tel. (095) 742 19 88 ; (095) 742 24 94  - od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 .

       

6.  Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w  Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24, pokój nr 5.

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna musi posiadać adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej nieważności. Koperta powinna być oznaczona: 

„Profilowanie dróg gruntowych” oraz „Nie otwierać przed 13 kwietnia 2004r. godz. 1215

 

7. Termin składania ofert upływa:   13 kwietnia 2004r. o godz. 12.00.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu,

    ul. Słoneczna 24, pokój Nr 2 w dniu 13 kwietnia  2004r. o godz. 1215

 

9. Termin związania ofertą wynosi   30 dni.

 

10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :      cena          100%

 

11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 24; spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz wymagania Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Zamawiający nie będzie wymagać od oferentów wniesienia wadium.

 


 

Międzyrzecz, dnia  03.06.2004r.

Nr sprawy ZDP-SDiM-4200/ 16 /2004

 

 

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

1. Zamawiający:  Zarząd  Dróg  Powiatowych

                           ul. Słoneczna 24

                           66-300  Międzyrzecz    tel./fax.:  (095)7421988 , (095)7422494

                           e-mail :      zdpmiedzyrzecz@neostrada.pl

 

2.  Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) na:

„Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej lateksem i grysu 5¸8 mm na drodze powiatowej nr 1332F na odc. Bobowicko-Pszczew

Miejsce realizacji : Powiat Międzyrzecki, gmina Pszczew , odcinek drogi Bobowicko-Pszczew.

 
Kod i nazwa wg wspólnego słownika zamówień publicznych: 45233141-9, roboty w zakresie konserwacji dróg.

 

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

4. Termin wykonania zamówienia:   od podpisania umowy  do  30 lipca  2004r.

 

5.  Formularz zawierający Istotne Warunki Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24  pok. 2.

Kontakt telefoniczny w sprawie przetargu : Waldemar Lemańczyk tel. (095) 742 19 88 ; (095) 742 24 94  - od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 .

       

6.  Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w  Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24, pokój nr 5.

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna musi posiadać adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej nieważności. Koperta powinna być oznaczona: 

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze nr 1332F na odc. Bobowicko-Pszczeworaz „Nie otwierać przed  21 czerwca  2004r. godz. 1215

 

7. Termin składania ofert upływa:   21 czerwca 2004r. o godz. 12.00.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu,

    ul. Słoneczna 24, pokój Nr 2 w dniu 21 czerwca  2004r. o godz. 1215

 

9. Termin związania ofertą wynosi   30 dni.

 

10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :      cena      -    waga     100%

 

11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 24; spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz wymagania Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności :

a)      posiadać doświadczenie w zakresie w/w robót z 3 ostatnich lat - min. 50 tys.m2 w każdym roku,

b)      Oferent musi dysponować poniżej wymienionym sprzętem zapewniającym dobrą jakość robót:

- kombajn do powierzchniowych utrwaleń - 1 szt., walec do zagęszczania nawierzchni - 1 szt., samojezdna zamiatarka z urządzeniem do podciśnieniowego zbierania luźnego grysu 1 szt. lub porównywalne urządzenie tego typu.

12. Zamawiający nie będzie wymagać od oferentów wniesienia wadium.

 


Międzyrzecz, dnia  27.09.2004r.

 

 

Nr sprawy ZDP-SDiM-4202/ 2 /2004

 

 

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

1. Zamawiający:  Zarząd  Dróg  Powiatowych

                           ul. Słoneczna 24

                           66-300  Międzyrzecz     tel./fax.:  (095)7421988, (095)7422494

                           e-mail :      zdpmiedzyrzecz@neostrada.pl

 

2.  Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) na:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2004/2005 oraz 2005/2006”z Obwodu Drogowego w Trzcielu oraz Obwodu Drogowego w Popowie, przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania dróg – Zamawiającego oraz własnego Wykonawcy. Każdy nośnik stanowi odrębne zadanie.

Miejsce realizacji: Powiat Międzyrzecki,

-       dla usług świadczonych z bazy OD Popowo obejmuje drogi powiatowe na terenie gmin: część Międzyrzecza, Skwierzyna, Przytoczna, Bledzew,

-       dla usług świadczonych z bazy OD Trzciel obejmuje drogi powiatowe na terenie gmin: część Międzyrzecza, Trzciel, Pszczew, część Przytocznej.

Kod i nazwa wg wspólnego słownika zamówień publicznych: 90212000-6 „Usługi odśnieżania” oraz 90213000-3 „Usługi usuwania oblodzeń”.

 

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania.

 

4. Termin wykonania zamówienia:   od podpisania umowy  do  15 kwietnia 2006r.

 

5.  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24  pok. 2.

Kontakt telefoniczny w sprawie przetargu : Waldemar Lemańczyk tel. (095) 742 19 88 ; (095) 742 24 94  - od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 .

       

6.  Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w  Międzyrzeczu ul. Słoneczna 24, pokój nr 5.

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna musi posiadać adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej nieważności. Koperta powinna być oznaczona: 

„Oferta świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2004/2005 oraz 2005/2006oraz „Nie otwierać przed  14.10.2004r. godz. 1215”.

 

7. Termin składania ofert upływa:   14 października 2004r. o godz. 12.00.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu,

    ul. Słoneczna 24, pokój Nr 2 w dniu 14 października 2004r. o godz. 1215.

  

9. Termin związania ofertą wynosi   30 dni.

 

10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :      cena      -    waga     100%

 

11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 24; spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności :

a)    posiadają doświadczenie przy świadczeniu tego typu usług -  minimum 2 lata,

b)   kierowca sprzętu będzie miał obowiązek posiadania telefonu komórkowego w sposób zapewniający stały kontakt z Zamawiającym,

c)    mieć do dyspozycji potencjał kadrowy zapewniający wykonanie zamówienia w systemie zmianowym,

d)   mieć do dyspozycji potencjał techniczny zapewniający wykonanie zamówienia-zgodnie                  z wymaganymi nośnościami : 

-  dla posypywarki ECOS firmy SCHMIDT nośnik podstawowy- samochód skrzyniowy o ładowności min. 10,0 Mg,

-  dla pługa SCHMIDT (średni) - samochód skrzyniowy o ładowności min. 10,0 Mg,

-  dla piaskarka P1 – nośnik samochodowy skrzyniowy o ładowności  min.6,0 Mg.

e) wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość nośników i ładowarek wchodzący w skład poszczególnych zadań – dołączyć wykaz operatorów posiadających doświadczenie przy pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

12. Zamawiający nie będzie wymagać od oferentów wniesienia wadium.

 

Redaktor:

Krzysztof Kliman

Ilość wyświetleń:

2105

Źródło:

Krzysztof Kliman

Ostatnia zmiana:

2007-11-07 10:49:45

Utworzony:

2005-05-09 19:26:18

Historia zmian


BIP ver. 2.0