Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Vademecum obywatela » awaria urządzeń znajdujących się w pasie drogowym

Awaria urządzeń znajdujących się w pasie drogowym

Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym. 

 

1. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.

2. Bezzwłocznie powiadamia właściwy organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych.

3. Przedstawia zarządcy drogi oraz zarządzającemu ruchem :

a) szkic sytuacyjny z zaznaczeniem na nim odcinka drogi o ograniczonym lub zamkniętym ruchu,

b) zmienioną organizację ruchu,

   c) przewidywany termin przywrócenia stanu poprzedniego,

   d) dowód wniesienia opłaty skarbowej : 17,00 zł  - pełnomocnictwo

 

Druk zgłoszenia – patrz załącznik nr 1

 

4. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego, ustala wysokość opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym.

5. Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego, zarządca drogi wymierza karę pieniężną stanowiącą 10-krotność ustalonej opłaty.

6. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. 

 

Wyjaśnienia :

1.    Przez zajęcie pasa drogowego rozumie się : wygrodzone / oddzielone miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, powierzchnię zajętą przez sprzęt, itp.

2.    Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego :

a) za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:

-          do 20% szerokości - 3,00 zł,

-          pow. 20% do 50% szerokości - 5,00 zł,

-          pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł

b) za zajęcie 1m2 powierzchni : chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych -  3,00 zł,

c) za zajęcie 1m2 powierzchni elementów pasa drogowego nie wymienionych w lit. a) i b) - 1,50 zł.

3.    Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną stanowiącą 10-krotność ustalonej opłaty.

4. Opłatę skarbową należy wnieść :

a) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego , Rynek 1 , 66-300 Międzyrzecz     

b) na rachunek : Urząd Miejski , Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

                           konto numer : 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 

5. Organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych jest Starosta Powiatu Międzyrzeckiego z siedzibą ul. Przemysłowa 2 , 66-300 Międzyrzecz.

 

Podstawa prawna :

1. Art. 40 ust. 14, 14a,14b, 15  oraz ust. 4, 8, 12  ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007r.Nr 19 poz. 115 z późń. zm.

2. § 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XV/102/04 z dnia  04.02.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego -Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11/2004 z  dnia 26.02.2004r. poz. 195.

3. § 10. ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia z dnia 23.09.2003r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem - Dz. U. z 2007r. Nr177 poz. 1729.

4. Art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 4 - cz. III ust. 44 pkt 2 kol.3, cz. IV kol. 3 oraz art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późń. zm

 

 

Opr. R.C-P. ’10.2009r.Lista załączonych plików      
Załącznik nr 1 - zgłoszenie awarii urządzenia (37.5kB)        
Redaktor: Krzysztof Kliman Źródło: Krzysztof Kliman
Utworzony: 2007-08-01 14:58:18 Ostatnia zmiana: 2009-10-15 14:03:45