Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Vademecum obywatela » lokalizacja-budowa-przebudowa zjazdu z drogi

Lokalizacja - budowa - przebudowa zjazdu z drogi

W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację / budowę / przebudowę zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi powiatowej należy opracować i złożyć dokumenty :

 

Wniosek, w którym należy:

1) podać szczegółową lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr ............... , położonej na dz. o nr ewid...................... w obrębie geodezyjnym .............................., gm. ...................................., 

    do nieruchomości / pól uprawnych )*  położonej (-ych) na działce (-kach) o nr ewid. .................................., w obrębie geodezyjnym ..............................................., gmina ...............................................................,

    - w obszarze zabudowanym miejscowości ......................................, ulica ..............................................

    - na odcinku drogi od msc. .................................. do msc. ..............................................  

2) oświadczyć, że jest się właścicielem / użytkownikiem wieczystym / zarządcą / dzierżawcą       przedmiotowej (-ych) nieruchomości,

3) podać na jaki cel nieruchomość (-ści)  jest / będzie wykorzystywana,

4) podać czy po wybudowaniu / przebudowie zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie / ulegnie zmianie  (określić planowaną inwestycję)

 

Druk wniosku – patrz załącznik nr 1

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)  plan orientacyjny lokalizacji zjazdu,

2)  ……. egz. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 lub 1 : 1000  (może być kserokopia) danego terenu zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich,

3) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości - aktualny wypis z rejestru gruntów,

4) kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy lub kserokopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wymagane przy lokalizacji zjazdu), 

5) ……….. egz. projektu zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi - o ile budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki,

6) pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia w  imieniu Inwestora osób trzecich,

7) dowód zapłaty opłaty skarbowej:

a) 17,00 zł - pełnomocnictwo  jeżeli ustanowiony został pełnomocnik 

b) 82,00 zł - zezwolenie na lokalizację zjazdu  )*

 

Wyjaśnienia:

1.  )*   zezwolenie dot. budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej

2. Opłatę skarbową należy wnieść:

    gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, z siedzibą Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz       

    lub

    na rachunek Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

    konto numer: 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 

 

- 2 -

 

3. Na rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji zarządca drogi ma jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

4. Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

5. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zjazdu obowiązuje uzgodnienie z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.

6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych obowiązuje pozwolenia na budowę w przypadku budowy zjazdu, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

7. Projekt zjazdu należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z uwzględnieniem warunków terenowych.

8. Przed rozpoczęciem prac budowlanych obowiązuje uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

9. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej.

    Karę, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.

 

 

Podstawa prawna:

1. Art. 29, art. 29a, art. 30 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późń. zm.

2. Dział III rozdział 13 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późń. zm.

3. Art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 4 - cz. III ust. 44 pkt 2 kol. 3, cz. IV kol. 3 oraz art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późń. zm.

4. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23.

 

 

opr. R.C-P. 09.08.2016r.

 Lista załączonych plików      
Załącznik nr 1 - wniosek na lokalizację -budowę-przebudowę zjazdu_08.2016 (32.3kB)        
Redaktor: Krzysztof Kliman Źródło: Krzysztof Kliman
Utworzony: 2007-11-13 08:28:16 Ostatnia zmiana: 2016-10-20 14:22:51