Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Vademecum obywatela » umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia w pasie drogowym - realizacja

Umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia w pasie drogowym - realizacja

W celu uzyskania zezwolenia / zgody na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzeń, należy opracować i złożyć dokumenty :

Wniosek , w którym należy podać:

a) numer , data i znak decyzji (zezwolenia) / uzgodnienia na lokalizację obiektu / urządzenia wydanych przez zarządcę drogi,

b) lokalizację obiektu / urządzenia (droga, ulica, miejscowość, odcinek drogi od msc. .... do msc. ...),

c) przewidywany termin umieszczenia urządzenia od dnia ..... (do dnia) ......... / do odwołania,

d) długość i szerokość pasa drogowego przewidywanego do zajęcia pod umieszczany obiekt / urządzenie w rozbiciu na jego elementy (dla celów informacyjnych) : jezdnia, ciąg pieszy, chodnik, plac, zatoka autobusowa , zatoka postojowa, ścieżka rowerowa, pobocze, rów, teren inny niż wymienione,

e) dane personalne osoby odpowiedzialnej za zachowanie warunków zawartych w uzgodnieniu / zezwoleniu na lokalizację i umieszczenia obiektu / urządzenia w pasie drogowym (imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego i przez kogo wydany, telefon kontaktowy, stanowisko).

Druk wniosku - patrz załącznik nr 1.

Do wniosku należy dołączyć :

1. Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich.

2. Zobowiązanie Inwestora wg załącznika do decyzji - zezwolenia na lokalizowanie obiektu / urządzenia w pasie drogowym - gdy wymaga tego udzielone zezwolenie / uzgodnienie lokalizacji obiektu / urządzenia.

3. Kserokopię mapy zasadniczej w skali 1 : 500 (wymagane w przypadku miejscowości) lub 1 : 1000 z zaznaczoną lokalizacją obiektu / urządzenia (wg uzgodnionego projektu).

4. Uzgodnioną dokumentację - do wglądu.

5. Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę / kserokopia zgłoszenia budowy / kserokopia protokółu ZUD.

6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej : 17,00 zł – pełnomocnictwo (gdy dotyczy).

Wyjaśnienia :

1. Opłatę skarbową należy wnieść :
a) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego , Rynek 1 , 66-300 Międzyrzecz
b) na rachunek : Urząd Miejski , Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
                         konto numer : 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200

2. Na rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji zarządca drogi ma jeden miesiąc a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

3. W decyzji rozpatrzonej pozytywnie zarządca drogi naliczy opłatę za umieszczone w pasie drogowym obiekt / urządzenie – w okresie od dnia ... do dnia .....

4. Przez zajęcie pasa drogowego rozumie się umieszczony obiekt / urządzenie w : jezdni, ciągu pieszym, chodniku, placu, zatoce autobusowej, zatoce postojowej, ścieżce rowerowej, poboczu, rowie, terenie innym niż wymienione.

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się :

a) dla urządzenia
– jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim,

b) dla obiektu budowlanego – jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

6. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

7. Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

8. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

9. Stawki opłat za 1m2
powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
zgodnie z załącznikiem - "STAWKI OPŁAT"

10. Stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych:
zgodnie z załącznikiem - "STAWKI OPŁAT"

11. Za wejście w pas drogowy bez zezwolenia zarządcy drogi, przekroczenie powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej.

12. Inwestor / właściciel obiektu / urządzenia będzie ponosił roczną opłatę, w każdym roku kalendarzowym , za zajęcie pasa drogowego, stanowiącą iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu / urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Zezwolenia i opłaty dotyczą umieszczania obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Podstawa prawna :

1. Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 , ust. 3, 5, 8, 11, 13, 13a i 15, ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007r. Nr19 poz. 115 z późń. zm.

2. § 3 i § 4 Uchwały Rady Powiatu Nr XV/102/04 z dnia 04.02.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11 z dnia 26.02.2004r. poz. 195.

3. § 1 Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/66/07 z dnia 30.05.2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 64 z dnia 26.06.2007r. poz. 938

4. Art. 2 ust 1 pkt. 2 i art. 4 - cz. III ust. 44 pkt 2 kol. 3, cz. IV kol. 3 oraz art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006r. Nr225 poz. 1635 z późń. zm.

5. Art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późń. zm.

6. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.


Opr. R.C-P. ‘10.2009r.Lista załączonych plików      
STAWKI OPŁAT (80.5kB)        
Wniosek na umieszcz. obiektu - urządz. (37.5kB)        
Redaktor: Krzysztof Kliman Źródło: Krzysztof Kliman
Utworzony: 2007-11-13 09:12:26 Ostatnia zmiana: 2015-10-06 10:31:03