Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Udostepnianie informacji » Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych.”

 

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 

1)      udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu – http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/;

2)      przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

 

Podmiot wykorzystujący informacje udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu jest zobowiązany do:

 

1)      poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;

2)      dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie uzyskanej formie;

3)      informowania o przetworzeniu informacji wykorzystywanej.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

 

3. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 

1)      Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku otrzymania sprzeciwu, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2)      Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z późn. zm.), z tym, że:

a)      odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b)      uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu uzyskał dany utwór.

 

3)      Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1279, z późn. zm.),
z tym, że:

a)      przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b)      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.Lista załączonych plików      
Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (77.7kB)        
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (594.9kB)        
Redaktor: Maciej Maciejczak Źródło: Maciej Maciejczak
Utworzony: 2013-04-10 13:23:00 Ostatnia zmiana: 2013-04-10 13:34:50